Ön itt van most: / Hűségkártya / Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A „MARIONNAUD” WEBÁRUHÁZZAL ÉS A TÖRZSVÁSÁRLÓI HŰSÉGKÁRTYÁKKAL VALAMINT A HÍRLEVÉLKÜLDŐ SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOSAN

 

A vásárló a www.marionnaud.hu honlapon elhelyezett Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával illetve a törzsvásárló a törzsvásárlói hűségkártya igénylő lap aláírásával valamint a felhasználó a hírlevélküldő szolgáltatásra a http://marionnaud.hu/subscribe oldalon történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy a MIDIO HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1161 Budapest, Baross u. 65., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-074056; adószám: 10491214-2-42) mint adatkezelő (a továbbiakban: az „Adatkezelő”) a vásárló ill. a regisztrált felhasználó fent megjelölt honlapokon keresztül megadott személyes adatait (név, lakcím, e-mail-cím, telefonszám, szállítási cím; fax szám; törzsvásárlói kártya száma) valamint a vásárolt terméket ill. a vásárlás egyéb adataira vonatkozó információkat, illetve a törzsvásárló a törzsvásárlói hűségkártya igénylő lapon megadott személyes adatait (név, lakcím, e-mail-cím, telefonszám, születési idő), a vásárlási szokásaira vonatkozó adatokat (vásárlások helye és ideje, vásárolt termékek, vásárlások értéke, pontjóváírások, hűségcsekkek, kártyakiküldések) (a továbbiakban röviden az „Adatok“) felhasználja a következő célokra:

1. a vásárló által megrendelt termékek vonatkozásában megkötésre kerülő adásvételi szerződések teljesítése céljára,

2. megrendelői adatbázis-építés és ügyfél-azonosítás céljából későbbi megrendelések hatékonyabb teljesítése érdekében,

3. a Marionnaud törzsvásárlói hűségprogram adatbázisába történő felvételre a hűség program keretében történő adatkezelés céljára,

4. közvetlen üzletszerzési célokból a Marionnaud üzletekben és a webáruházban vásárolható termékekről és szolgáltatásokról illetve a Marionnaud Parfümériák partnereinek termékeiről és szolgáltatásairól szóló ajánlatok küldésére, közvetlen tájékoztatásra, közvetlen megkeresés módszerével küldött reklámtevékenység (címzett reklámküldemény, elektronikus hirdetés, telemarketing, postai direktmarketing) és

5. piackutatásban való részvételre.

A vásárló a 2.-5. pontokban írt célokból történő adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Postai cím: 1161 Budapest, Baross u. 65.

A MIDIO HUNGARY Kft. központi telefonszáma: 06 1 405 54 56

Vevőszolgálat telefonszáma: 06 1 406 0 406 (9.30-tól 17.00-ig)

Email cím: vevoszolgalat@marionnaud.hu

Az Adatkezelő tájékoztatja a vásárlóit ill. a törzsvásárlóit valamint a regisztrált felhasználókat, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat a vásárló / törzsvásárló / regisztrált felhasználó hozzájárulása, valamint jogszabály felhatalmazása alapján jogosult kezelni.

A vásárló a www.marionnaud.hu honlapon elhelyezett adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával ill. a törzsvásárló a törzsvásárlói hűségkártya igénylő lap aláírásával valamint a regisztráló a http://marionnaud.hu/subscribe oldal kitöltésével tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére adatfeldolgozókat vesz igénybe, és ennek keretében személyes adatot ad át az adatfeldolgozást végző részére. Az adatfeldolgozó rendelkezik mindazon személyi, tárgyi és biztonsági feltételekkel, melyeket jogszabály előír. A személyes adatok kezelése során az Adatkezelő által bevont adatfeldolgozókat a jelen tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza. Az adatátadásról az Adatkezelő nyilvántartást vezet.

A vásárló a www.marionnaud.hu honlapon elhelyezett adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával ill. a törzsvásárló a törzsvásárlói hűségkártya igénylő lap aláírásával valamint a regisztráló a http://marionnaud.hu/subscribe oldal kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait az Adatkezelő a vele együttműködő azon adatfeldolgozó cégeknek átadja, amelyek az adatkezelési célok megvalósításában részt vesznek, illetve amelyek a Marionnaud Hűségprogramban az Adatkezelő üzleti partnereinek minősülnek,. Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat csak a fent írt célokra használja, illetve csak ezen célok elérése érdekében továbbítja.

A vásárló a www.marionnaud.hu honlapon elhelyezett adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával illetve a törzsvásárló a törzsvásárló a törzsvásárlói hűségkártya igénylő lap aláírásával valamint a regisztráló a http://marionnaud.hu/subscribe oldal kitöltésével egyben hozzájárulását adja ahhoz is, hogy adatait a MIDIO HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosa, a Marionnaud-Ina GmbH. (székhelye: DE 60325 Frankfurt, Beethovenstrasse 8-10.) a tulajdonosi jogai gyakorlásához szükséges mértékben megismerhesse.

A kezelt adatok harmadik fél részére nem kerülnek átadásra, kivéve a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott esetekben, illetve ha jogszabály, illetve jogerős bírósági vagy hatósági határozat másként rendelkezik.

A törzsvásárlói hűségkártya igénylő lap aláírásával a törzsvásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő az Európai Gazdasági Térségben székhellyel rendelkező adatfeldolgozók részére adatokat továbbítson.

A törzsvásárló az adatait önkéntesen szolgáltatja, egyben a hűségkártya igénylő lap aláírásával kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti a MIDIO HUNGARY Kft., mint Adatkezelő részére.

A vásárló / törzsvásárló / regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet az Adatok kezeléséről, kérheti továbbá a személyes adatai módosítását ill. helyesbítését valamint – a jogszabályon alapuló adatkezelés esetét kivéve – azok törlését vagy zárolását is. A vásárlók a fentiek bármelyikére vonatkozó kérelmet írásban, közvetlenül a MIDIO HUNGARY Kft. mint adatkezelő részére küldhetik meg (cím: 1161 Budapest, Baross u. 65) vagy a törzsvásárlók átadhatják azt személyesen bármelyik magyarországi Marionnaud Parfüméria üzletbe dolgozó munkatárs részére.

A webáruház vásárlóinak adatai kezelésére a vásárló vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig illetve törvényen alapuló kötelező adatkezelés esetén a vonatkozó törvényben előírt határidő lejárásig kerül sor. A törzsvásárló adatainak kezelésére a Marionnaud Hűségprogram működésének időtartama alatt kerül sor. A regisztráló adatainak kezelésére a regisztráció időtartama alatt kerül sor.

Leiratkozás

A vásárló / törzsvásárló / regisztrált felhasználó az általa közölt adatok felhasználására vonatkozó hozzájárulását jogosult a szerződés teljesítését követően, illetve az esetleges vásárlástörténeti adatai felhasználására vonatkozó hozzájárulását bármikor részben vagy egészben visszavonni. Az Adatkezelő a vásárló hozzájárulásának visszavonása esetén haladéktalanul, de legkésőbb 30 naptári napon belül törli illetve anonimizálja az érintett Adatokat. A törzsvásárlói Adatok ugyanilyen okból történő törlésére ill. anonimizálására a Marionnaud Hűségprogramból fakadó szerződéses kötelezettségek teljes körű teljesítését, illetve a törzsvásárlói státusz megszűnését követően legkésőbb 30 naptári napon belül kerül sor. A törzsvásárló személyes adatainak törlése a Marionnaud Hűségprogramban való részvételének automatikus megszűnését eredményezi, ennek megfelelően köteles a törzsvásárlói hűségkártyáját a MIDIO HUNGARY Kft. részére visszaszolgáltatnia. Hírlevélről történő leiratkozás esetén a regisztrált felhasználói Adatok törlésére legkésőbb 7 naptári napon belül kerül sor.

Leiratkozási szándékát a követekző címeken teheti meg:

Vevőszolgálat telefonszáma: 06 1 406 0 406 (9.30-tól 17.00-ig)

Email cím: vevoszolgalat@marionnaud.hu

Ne feledje, leiratkozása esetén le fog maradni számtalan nagyszerű jövőbeni ajánlatunkról!

Törvényen alapuló kötelező adatkezelés esetén az Adatkezelő a vonatkozó törvényben előírt határidő lejártakor felismerhetetlenné teszi a személyes adatokat oly módon, hogy azok helyreállítása ne legyen lehetséges.

A MIDIO HUNGARY Kft. adatkezelőként kiemelt figyelmet fordít az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségei betartására, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény rendelkezéseire.

A személyes adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. Ennek megfelelően az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Névtelen felhasználói profilok készítése webanalitika céljából: A MIDIO HUNGARY Kft. által a www.marionnaud.hu honlapon keresztül a Google Analytics-en, a Google Inc. egy webanalitikai szolgáltatásán keresztül olyan adatok kerülnek megszerzésre és tárolásra, amelyekből fedőnévvel ellátott felhasználói profilok kerülnek létrehozatalra. Ezek a felhasználói profilok a látogatói magatartás elemzésére és a MIDIO HUNGARY Kft. ajánlatainak igény szerinti, személyre szabott összeállítása érdekében kerülnek kiértékelésre. Ezekhez a MIDIO HUNGARY Kft. cookie-kat használhat. A cookie-k (sütik) kis szövegfájlok, amelyek helyileg az oldal látogatójának számítógépén kerülnek tárolásra, és ezek teszik később lehetővé a MIDIO HUNGARY Kft. számára a vásárló későbbi felismerését az oldalára történő ismételt látogatás esetén. A fedőneves felhasználói profilok nem kerülnek a fedőnév tulajdonosán keresztül a személyhez fűződő adatokkal összevezetésre – külön felhívás és az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül. A vásárló ill. a látogató a webanalitikai célból történő adatszerzést és –tárolást a jövőre vonatkozóan letiltathatja, ha letiltó nyilatkozatot juttat el MIDIO HUNGARY Kft. postacímére (1161 Budapest, Baross u. 65.) vagy a vevoszolgalat@marionnaud.hu e-mailcímre. Ahhoz, hogy a tiltás műszakilag foganatosítható legyen, a látogatónak számítógépén a beállításokat úgy kell módosítania, hogy az adatgyűjtés ne legyen lehetővé téve.

Az Adatkezelő felhívja a vásárlók, a törzsvásárlók és a regisztrált felhasználók figyelmét arra, hogy a fenti adatkezelési szabályok megsértése esetén jogosultak az adatkezelőnél tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, továbbá kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1537 Budapest, Pf. 834. és 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu) vizsgálatát, illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt az Infotv. 22. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhatnak. Amennyiben a vásárló, a törzsvásárló vagy a regisztrált felhasználó bírósághoz kíván fordulni, a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató visszavonásig, illetve az Adatvédelmi tájékoztató módosításáig hatályos!

Budapest, 2017. február 28.

MIDIO HUNGARY Kft.

 

SISLEY
Agent Provocateur
Clean
Zoella
Hollister
Sisley Hair Rituel
Le Mini Macaron
Estelle&Thild
Erborian
Human+Kind
BE Creative Make Up
Somerset
Solait
Lancôme
GOSH